فرم ارزیابی برنامه‌های تجاری کانادا

تمامی اطلاعات وارد شده توسط شما در این فرم محرمانه تلقی شده، فقط جهت بررسی امکان مهاجرت، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در اختیار شرکت، سازمان یا فرد دیگری قرار نخواهد گرفت.

با تکمیل فرم زیر، شرایط شما برای هریک از برنامه‌های تجاری زیر بررسی می‌شود :
  • سرمایه‌گذاری و کارآفرینی کانادا
  • استارتاپ کانادا
  • خوداشتغالی کانادا
  • ویزاهای تجاری IMP – ویزای C11
لطفاً یک عدد از 12 تا 100 وارد کنید.